Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm TINV trong excel trả về giá trị nghịch đảo của phân phối student từ xác suất gắn với phân bố t ở hai phía kết hợp với số bậc tự do. Cú pháp =TINV (probability, deg_freedom)…

ĐỊNH NGHĨA HÀM TINV

Trả về giá trị nghịch đào của phân phối student từ xác suất gắn với phân bố t ở hai phía kết hợp với số bậc tự do.

CÚ PHÁP HÀM

=TINV(probability, deg_freedom)

Trong đó:

 • Probability: Xác suất gắn với phân bố student ở  hai phía
 • Deg_freedom: số bậc tự do để biểu thị đặc điểm của phân bố.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Tính giá trị nghịch đảo của phân phối student của bảng tính sau đây:

Lời giải:

Dựa vào bảng với những số liệu có sẵn, áp dụng công thức hàm TINV để tính giá trị nghịch đảo.

+ Nhập công thức tại ô D7

hàm tinv

+ Kết quả trả về tại ô D7 là 2.627848265

hàm tinv

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm TINV để tính giá trị nghịch đảo phân phối stundent rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm TINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • TINV trả về #NUM! giá trị lỗi, khi xác suất < 0 hoặc nếu xác suất > 1.
 • Nếu degrees_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
 • TINV trả về #NUM! giá trị lỗi, khi degrees_freedom < 1.
 • Hàm TINV được tính như TINV = p (t < X), trong đó X là biến ngẫu nhiên sau phân bố t.

Ví dụ:

 • Mỗi một đầu t-có thể được trả về giá trị bằng cách thay thế xác suất với 2 * xác suất. Xác suất 0,05 và bậc tự do 10, giá trị hai phía được tính toán với TINV(0.05,10), trả về 2.28139.
 • Giá trị một đầu cho cùng một xác suất và bậc tự do có thể tính toán với TINV(2*0.05,10), trả về 1.812462. Trong một số bảng, probability được mô tả dưới dạng (1-p).
 • Hàm TINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm.
 • Cung cấp một giá trị xác suất, hàm TINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7.
 • Nếu không, hàm TINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ngoài ra bạn muốn nâng cao trình độ excel của bản thân, có thể tham gia khóa học Excel online 1 thầy 1 trò.

Bạn muốn tính giá trị phân phối xác suất student tham khảo hàm TDIST. Hi vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập.