Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm type dùng để làm gì và cách sử dụng như thế nào? Trường sẽ chia sẻ với các bạn cách dùng hàm này trong chỉ 2 phút.

1. Định nghĩa

Là hàm trong excel để xác định loại giá trị.

Có 6 loại giá trị được xác định bởi hàm type trong excel:

  • Số
  • Văn bản
  • Logic
  • Lỗi
  • Mảng

2. Cú pháp

Cú pháp hàm rất phải nói là thuộc hàng đơn giản nhất của đơn giản.

= Type(Giá trị cần tra cứu LOẠI Giá trị)

Hàm type trả về giá  trị là số.

Mỗi số sẽ tương ứng với một loại giá trị:

  • Kiểu số trả về 1
  • Văn bản trả về 2
  • Logic trả về 4
  • Lỗi trả về 16
  • Mảng trả về 64

Trường đã upload hình ảnh minh họa các kết quả trả về ở dưới. Đặc biệt là hình ảnh minh họa còn có cả ví dụ thực tế luôn để bạn dễ dàng hình dùng nhé.

ham type trong excel hàm type

Nếu thấy hữu ích, bạn có thể download ảnh về máy hoặc lưu bài viết này về Facebook để xem khi cần.

3. Vận dụng hàm type trong excel

Đây là hàm thuộc hàng hiếm dùng trong excel.

Thực tế, trên 90% người dùng không biết nó tồn tại và dùng để làm gì.

Đó là bởi vì họ không biết áp dụng hàm type vào công việc nào.

Hàm type bản thân nó không mấy khi được dùng. Nhưng lại được dùng nhiều khi kết hợp với các hàm khác.

Ví dụ:

Hàm type kết hợp với các hàm sau:

If, Match, Offset

Để tìm giá trị thứ 2, 3, hay n của một điều kiện tìm kiếm.

Điều mà hàm vlookup không thể làm được (chỉ tìm kiếm giá trị đầu tiên xuất hiện)

= If (Type(Match(…. Offset…)) = 16, “”,Match(…. Offset…))

Trong đó kết quả hàm match kết hợp với offset có thể là một số hoặc là lỗi.

Khi đó ta dùng hàm type để xác định xem kết quả là lỗi hay số. Nếu là lỗi thì trả về “”, ngược lại trả về chính giá trị ta tìm được.