Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm ISERROR tương tự như ISERR, đều là hàm kiểm tra giá trị lỗi. Kết quả trả về TRUE/ FALSE. Trong đó ISERROR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (tất cả lỗi) và trả về TRUE nếu có lỗi.

TÓM LƯỢC HÀM ISERROR TRONG EXCEL

Hàm ISERROR cũng là một hàm kiểm tra lỗi. Tức là sẽ nhận toàn bộ các lỗi và trả kết quả là TRUE. Hàm này bao quát hơn hẳn khi dùng ISERR.

Hàm dùng kết hợp với HÀM IF – VLOOKUP: Dùng trong bẫy lỗi, cảnh báo lỗi, nhắc nhở hoặc quét tìm lỗi.

MỤC ĐÍCH

Quét bất kỳ lỗi nào đều không bỏ qua

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một giá trị lôgic TRUE hoặc FALSE

CÚ PHÁP

=ISERROR (value)

Trong đó:

  • value: Giá trị hoặc địa chỉ ô cần kiểm tra

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Sử dụng hàm ISERROR để xem liệu một ô có lỗi hay không. Ví dụ: = ISERROR (A1) sẽ trả về ĐÚNG nếu A1 đang hiển thị thông báo lỗi được đề cập ở trên.
  • VALUE trong công thức ISERROR: có thể là giá trị, địa chỉ ô, một công thức.
  • ISERROR cũng là một phần của một nhóm các hàm được gọi là các hàm “IS”.

ham iserror, hàm iserror

HÀM LIÊN QUAN NHÓM HÀM TRA CỨU THÔNG TIN

ISBLANK Sẽ trả về giá trị TRUE nếu giá trị của value là Blank (rỗng)
ISERR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (ngoại trừ lỗi #NA!) và trả về TRUE nếu có lỗi
ISERROR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (tất cả lỗi) và trả về TRUE nếu có lỗi
ISNA Kiểm tra value có lỗi #NA! hay không
ISNUMBER Kiểm tra value có phải là một giá trị kiểu số hay không
TYPE Tra cứu kiểu định dạnh của value