Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

ISERR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (ngoại trừ lỗi #NA!). Dùng kết hợp với hàm IFVLOOKUP để bẫy lỗi hoặc đặt thông báo nếu công thức lỗi.

TÓM LƯỢC HÀM ISERR TRONG EXCEL

Hàm ISERR là một hàm kiểm tra lỗi. Tức là sẽ nhận toàn bộ các lỗi (trừ lỗi #N/A) là TRUE. Chúng ta có thể dùng ISERR kết hợp cùng IF dùng để bẫy lỗi trong các phép tính toán hoặc công thức. hàm iserr

Ứng dụng trong việc trình bày dữ liệu khi mà dữ liệu cơ sở có thể không đồng nhất được. Hoặc việc thông báo việc có lỗi/ dữ liệu không đồng bộ…..

MỤC ĐÍCH

Quét bất kỳ lỗi nào trừ #N/A

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một giá trị lôgic TRUE hoặc FALSE

CÚ PHÁP

=ISERR (value)

Trong đó:

  • value: Giá trị hoặc địa chỉ ô cần kiểm tra

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Sử dụng hàm ISERR để xem liệu một ô có lỗi hay không ngoại trừ # N / A. Điều này bao gồm #VALUE!, #REF!, # DIV / 0!, #NUM!, #NAME?, Hoặc #NULL!
  • Ví dụ: = ISERR (A1) sẽ trả về ĐÚNG nếu A1 đang hiển thị thông báo lỗi được đề cập ở trên.
  • Thông thường, VALUE trong công thức ISERR được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô hoặc một công thức.
  • ISERR là một phần của một nhóm các hàm được gọi là các hàm “is”, thường được sử dụng để kiểm tra kết quả của các công thức cho các lỗi. Xem thêm với list tham khảo bên dưới

 

HÀM LIÊN QUAN NHÓM HÀM TRA CỨU THÔNG TIN

ISBLANK Sẽ trả về giá trị TRUE nếu giá trị của value là Blank (rỗng)
ISERR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (ngoại trừ lỗi #NA!) và trả về TRUE nếu có lỗi
ISERROR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (tất cả lỗi) và trả về TRUE nếu có lỗi
ISNA Kiểm tra value có lỗi #NA! hay không
ISNUMBER Kiểm tra value có phải là một giá trị kiểu số hay không
TYPE Tra cứu kiểu định dạnh của value
TAI FILE EXCEL