Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm ISNUMBER là hàm Kiểm tra value có phải là một giá trị kiểu số hay không. ISNUMBER Khác biệt với nhóm hàm IS trước đó, đa phần là check lỗi, bẫy lỗi.

TÓM LƯỢC HÀM ISNUMBER TRONG EXCEL

Hàm ISNUMBER kiểm một giá trị là số hay không. Nếu là số trả kết quả là TRUE. Nếu khác số (bất kỳ định dạng nào khác số)  trả kết quả là TRUE

MỤC ĐÍCH

Kiểm tra giá trị này kiểu số hay không

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một giá trị lôgic TRUE hoặc FALSE

CÚ PHÁP

=ISNUMBER (value)

Trong đó:

  • value: Giá trị hoặc địa chỉ ô cần kiểm tra

ham isnumber, hàm isnumber

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Hàm ISNUMBER kiểm tra giá trị số hay không. Ví dụ: A1 =6, đặt hàm = ISERROR (A1) sẽ trả về TRUE. Nếu A1=X đặt hàm = ISERROR (A1) sẽ trả về FALSE.
  • Thông thường, VALUE được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô, nhưng bạn có thể bọc các hàm và công thức khác bên trong ISNUMBER để kiểm tra kết quả.
  • ISNUMBER sẽ trả về TRUE cho number, ngày và giờ của Excel vì chúng là số và FALSE cho các số được nhập dưới dạng văn bản (dạng TEXT).

 

HÀM LIÊN QUAN NHÓM HÀM TRA CỨU THÔNG TIN

ISBLANK Sẽ trả về giá trị TRUE nếu giá trị của value là Blank (rỗng)
ISERR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (ngoại trừ lỗi #NA!) và trả về TRUE nếu có lỗi
ISERROR Kiểm tra giá trị value có lỗi hay không (tất cả lỗi) và trả về TRUE nếu có lỗi
ISNA Kiểm tra value có lỗi #NA! hay không
ISNUMBER Kiểm tra value có phải là một giá trị kiểu số hay không
TYPE Tra cứu kiểu định dạnh của value