Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm DMAX trong Excel – Hàm tìm giá trị lớn nhất có điều kiện. Hàm viết ngắn gọn nhưng trả dữ liệu nhanh nhất. Cú pháp, ví dụ và lưu ý sử dụng

Tóm lược Hàm DMAX của Excel

Hàm DMAX của Excel trả về giá trị lớn nhất trong một trường, từ một tập hợp một bảng các điều kiện cho trước.

Sử dụng hàm DMIN để lấy giá trị tối thiểu.

Mục đích

Nhận tối đa từ bảng/cột dữ liệu phù hợp điều kiện => Trả về giá trị Giá trị lớn trong thỏa mãn.

Cú pháp

= DMAX (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí)

=DMAX(Database, Field, Criterial)

—-

Diễn giải

Database /cơ sở dữ liệu – Bảng dữ liệu cần tính toán

Field/ trường – Tên cột cần tìm giá trị lớn nhất

Criterial/ tiêu chí – Vùng chứa bảng các điều kiện cần quét. Có thể là một hay một vài cột

hàm DMAX

Ghi chú sử dụng

  • Dùng Hàm DMAX bạn phải tổ chức 1 bảng điều kiện. Bảng này chính là Criterial. Gồm tối tiểu 2 dòng, dòng số 1 là tên cột hoặc tiêu đề cột của bảng dữ liệu bạn muốn đặt điều kiện, dòng số 2 tương ứng là dòng ghi các điều kiện chi tiết muốn lọc
  • DMAX có thể quét với một hay nhiều điều kiện, cú pháp hàm không thay đổi rất ngắn gọn. Nhưng bảng điều kiện bên trên thay đổi tùy theo bạn chọn
  • Field/Trường: có thể viết trực tiếp tên cột nằm trong dấu nháy kép ” “, hoặc viết địa chỉ ô chứa tên cột.

Sử dụng ví dụ trên, 

=DMAX((C2:E8,”Thành tiền”,C10:C11)) // field = tên text

=DMAX((C2:E8,E2,C10:C11) // field = địa chỉ ô

  • Bảng điều kiện có thể có nhiều hàng: Khi tiêu chí bao gồm nhiều hơn một hàng, Trong cùng một cột thì mỗi hàng được nối với logic OR và giữa các cột điều kiện được nối với logic AND.

Ví dụ: Với bảng điều kiện bên dưới:

tiêu chí hàm dmax

Được hiểu: Lọc đồng thời AND các logic: Lấy số lượng lớn hơn 50, giao dịch có đơn giá > 40.000 và thành tiền lấy các giao dịch > 2.000.000

Ghi chú:

  • DMAX hỗ trợ một số ký tự đại diện trong tiêu chí
  • Criterial/ tiêu chí: Tiêu chí có thể bao gồm nhiều hơn một hàng (như đã giải thích ở trên)
  • Đối số Field/ trường có thể được cung cấp dưới dạng tên trong dấu ngoặc kép (“”) hoặc dưới dạng số đại diện cho chỉ mục trường hoặc địa chỉ ô
  • Database /Cơ sở dữ liệu và phạm vi tiêu chí phải bao gồm các tiêu đề nằm trong Database

Bài viết liên quan: