Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm WEEKNUM Giúp tìm được số thứ tự tuần trong năm của một ngày một cách dễ dàng. Ví như ngày hôm nay thuộc tuần bao nhiêu của năm.

Thông thường ít người biết đến hàm này.

TÓM LƯỢC HÀM WEEKNUM TRONG EXCEL

Hàm WEEKNUM lấy một ngày và trả về số tuần (1-54) tương ứng với tuần trong năm. Hàm WEEKNUM bắt đầu đếm với tuần có chứa ngày 1 tháng 1. Theo mặc định, các tuần bắt đầu vào Chủ nhật.

hàm weeknum, tìm số thứ tự tuần trong năm của ngày

MỤC ĐÍCH

Tính số thứ tự tuần theo ngày cho trước.

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Trả về một số từ 1 đến 54 (54 là số tuần trong 1 năm)

CÚ PHÁP

=WEEKNUM (serial_num, [return_type])

Trong đó:

  • serial_num – Ngày bất kỳ chỉ định, định dạng chuẩn ngày tháng trong excel
  • return_type – [optional] Ngày bắt đầu trong tuần. Mặc định là 1

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Hàm WEEKNUM bắt đầu đếm với tuần có chứa ngày 1 tháng 1.
  • Đối số return_type kiểm soát ngày nào trong tuần được sử dụng để bắt đầu số tuần mới.
  • Return_type là tùy chọn và mặc định là 1.
  • Với return_type là 1-17, tuần số 1 trong một năm nhất định được gán cho tuần có ngày 1 tháng 1.
  • Với return_type = 21, tuần 1 là tuần chứa thứ Năm đầu tiên của năm

hàm weeknum, tìm số thứ tự tuần trong năm của ngày

BẢNG THAM KHẢO

 

Return_type Ngày tính bắt đầu tuần 1
1 (default) Mặc định là chủ nhật
2 Thứ 2
11 Thứ 2
12 Thứ 3
13 Thứ 4
14 Thứ 5
15 Thứ 6
16 Thứ 7
17 Chủ nhật
21 Thứ 2

HÀM LIÊN QUAN

NETWORKDAYS Tính ngày làm việc
SECOND Lấy giây
TIME Chuyển giờ, phút, giây sang 1 sốvà có thể định dạng về thời gian chuẩn time-code
TIMEVALUE Chuyển giá trị thời gian đang lưu trữ dưới dạng văn bản sang thời gian chuẩn time-code
WEEKNUM Trả về một số cho biết tuần thứ mấy trong năm.
WORKDAY Xác định ngày làm việc tính từ ngày gốc và số ngày muốn di chuyển