Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm TIMEVALUE – Hàm chuyển thời gian dạng Text thành số chuẩn excel. Cũng giống như hàm VALUE trong excel: Chuyển số dạng TEXT về NUMBER format.

TÓM LƯỢC HÀM TIMEVALUE TRONG EXCEL

Hàm TIMEVALUE trong excel là một hàm chuyển đổi thời gian về một số.

Về bản chất, thời gian trong excel vốn là một số, trong đó mỗi ngày cách nhau 1 đơn vị. Mỗi ngày có 24 giờ có giá trị tương ứng từ 0 đến 1

MỤC ĐÍCH

Chuyển đổi văn bản text chứa thông tin thời gian về một số. Có khả năng thay đổi được định dạng số hoặc thời gian…

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một số lớn hơn 0 đại diện cho thời gian

CÚ PHÁP

=TIMEVALUE (time_text)

Trong đó:

time_text: Định dạng thời gian trong excel, dạng hh:mm PM/AM

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Kết quả trả về số giây. Giá trị số trong khoảng 0-59.
  • Time_text phải được cung cấp ở định dạng văn bản mà Excel có thể nhận ra, ví dụ: “6:45 PM” hoặc “17:30”.
  • Hàm TIMEVALUE chuyển định dạng text của thời gian sang định dạng số. Text từ một ngày và giờ (Ví dụ: Ngày 03/02/2020 12:30 AM) hoặc một giờ (14:05 AM)
  • TIMEVALUE sẽ trả về kết quả thời gian nằm trong khoảng dành cho giờ 0 đến 0.99988426, tương ứng 12:00:00 AM đến 11:59:59 PM.
  • Ví dụ

hàm TIMEVALUE

THẬN TRỌNG

  • Trong hàm TIMEVALUE phần Ngày bị bỏ qua
  • Một thời gian gõ chuẩn là khi trong file excel không định dạng gì, nhưng gõ dữ liệu xong về ngày tháng, thời gian thì ô chữ tự động căn lê phải
  • Nếu ô chữ tự động căn lề trái, cần xem lại 2 phương diện: Một là đã gõ sai thông tin hoặc định dạng, hai là ô chữ đang được định dạng là text
  • Việc dùng TIMEVALUE cho phép loại bỏ các trường hợp do định dạng text, giúp công thức excel hoạt động trơn tru. Nếu có không tìm ra dữ liệu như vậy do dữ liệu nguồn đang sai.

HÀM THỜI GIAN

DAYS360 Trả về số ngày giữa hai ngày dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày.
EDATE Xác định ngày khi biết ngày gốc và số tháng tham chiếu
HOUR Lấy giờ
MINUTE Lấy phút
NETWORKDAYS Tính ngày làm việc
SECOND Lấy giây
TAI FILE EXCEL