Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm SECOND Lấy giây dựa trên thông số thời gian gốc. Trong khi hàm HOUR lấy giờ, hàm MINUTE lấy số phút.

Hiểu đơn giản khi có định dạng 9:25:35 AM, kết quả của hàm HOUR trả về 9 giờ sáng (trả về số 9), MINUTE trả về 25, còn SECOND trả về 35.

TÓM LƯỢC HÀM SECOND TRONG EXCEL

Hàm SECOND trong excel trả về thành phần thứ hai của thời gian dưới dạng một số trong khoảng 0-59.

Ví dụ: với thời gian 9:10:15 AM, giây sẽ trả về 15. Bạn có thể sử dụng để trích xuất giây vào một ô hoặc đưa kết quả vào một công thức khác, như hàm TIME.

MỤC ĐÍCH

Lấy số giây dưới định dạng số (từ 0 đến 59) từ một số định dạng thời gian

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một số nằm trong khoảng số từ 0 đến 59

CÚ PHÁP

=SECOND (serial_number)

Trong đó:

Serial_number: Định dạng thời gian trong excel, dạng hh:mm PM/AM

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Kết quả trả về số giây. Giá trị số trong khoảng 0-59.
  • Ví dụ: =SECOND(“9:15:25 PM”) // kết quả = 25, =SECOND(TIME(9,20,30)) // kết quả trả về 30
  • Bạn có thể sử dụng hàm SECOND để trích xuất giây vào một ô hoặc đưa kết quả vào một công thức khác, như hàm TIME. Ví dụ: =TIME(12,15,SECOND(“9:15:25 PM”))
  • Ví dụ:

hàm SECOND

  • Thời gian có thể được cung cấp dưới dạng văn bản (ví dụ: “12:00:43 AM”) hoặc dưới dạng số thập phân (ví dụ: 0,0005 là 12:00:43 AM tức 0 giờ sáng 0 phút 43 giây). Nhưng tốt nhất là sử dụng hàm TIME để tạo giá trị thời gian, sẽ giúp giảm lỗi.

 

THẬN TRỌNG

  • Excel lưu trữ ngày và giờ dưới dạng số sê-ri. Ví dụ: ngày 1 tháng 1 năm 2000 12:00 PM bằng với số sê-ri 32526,5 trong Excel. Để kiểm tra xem Excel có nhận dạng chính xác ngày hay giờ không, bạn có thể tạm thời định dạng ngày dưới dạng số.
  • Một ngày có 24 giờ. Nên giờ trong excel nếu định dạng ra số, thì số này <1 (nhỏ hơn 1).

 

HÀM THỜI GIAN

DAYS360 Trả về số ngày giữa hai ngày dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày.
EDATE Xác định ngày khi biết ngày gốc và số tháng tham chiếu
HOUR Lấy giờ
MINUTE Lấy phút
NETWORKDAYS Tính ngày làm việc
SECOND Lấy giây