Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm DMIN trong Excel – Hàm tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện. Hàm viết ngắn gọn nhưng trả dữ liệu nhanh nhất. Cú pháp, ví dụ và lưu ý sử dụng.

Tóm lược Hàm DMIN trong Excel

Hàm DMIN trả về giá trị NHỎ nhất trong một trường, từ một tập hợp một bảng các điều kiện cho trước.

Muốn tìm giá trị lớn nhất có điều kiện bạn có thể sử dụng các nhóm sau:

MỤC ĐÍCH

Nhận tối đa từ bảng/cột dữ liệu phù hợp điều kiện => Trả về giá trị Giá trị nhỏ nhất trong thỏa mãn.

hàm dmin

CÚ PHÁP

= DMIN (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí)

=DMIN(Database, Field, Criterial)

—-

DIỄN GIẢI

Database /cơ sở dữ liệu – Bảng dữ liệu cần tính toán

Field/ trường – Tên cột cần tìm giá trị nhỏ nhất

Criterial/ tiêu chí – Vùng chứa bảng các điều kiện cần quét. Có thể là một hay một vài cột

LƯU Ý

  • Dùng Hàm DMIN tương tự hàm DMAX
  • DMIN có thể quét với một hay nhiều điều kiện
  • DMIN hỗ trợ quét với điều kiện tương đối
  • Field/Trường: có thể viết trực tiếp tên cột nằm trong dấu nháy kép ” “, hoặc viết địa chỉ ô chứa tên cột.
  • Cẩn thận với hàm DMIN vì nếu chứa ô trống, hàm DMIN sẽ trả giá trị bằng 0

Sử dụng ví dụ trên,

=DMIN((C2:E8,”Thành tiền”,C10:C11)) // field = tên text

=DMIN((C2:E8,E2,C10:C11) // field = địa chỉ ô

  • Bảng điều kiện có thể có nhiều hàng: Khi tiêu chí bao gồm nhiều hơn một hàng, Trong cùng một cột thì mỗi hàng được nối với logic OR và giữa các cột điều kiện được nối với logic AND.

Ví dụ: Với bảng điều kiện bên dưới: Ví dụ số 2 trả về kết quả DMIN với 2.100.000

hàm dmin

Được hiểu: Lọc đồng thời AND các logic: Lấy số lượng lớn hơn 50, giao dịch có đơn giá > 40.000

GHI CHÚ

  • DMIN hỗ trợ một số ký tự đại diện trong tiêu chí
  • Criterial/ tiêu chí: Tiêu chí có thể bao gồm nhiều hơn một hàng (như đã giải thích ở trên)
  • Đối số Field/ trường có thể được cung cấp dưới dạng tên trong dấu ngoặc kép (“”) hoặc dưới dạng số đại diện cho chỉ mục trường hoặc địa chỉ ô
  • Database /Cơ sở dữ liệu và phạm vi tiêu chí phải bao gồm các tiêu đề nằm trong Database

Bài viết liên quan: