Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm PRODUCT cho phép tính nhân cùng lúc N phép tính cho N đối số. theo đó SUMPRODUCT cơ bản nhất chính là tính tổng của các phép nhân, giữa các mảng.

TÓM LƯỢC Hàm PRODUCT TRONG EXCEL

Hàm PRODUCT là hàm trả về kết quả của N phép nhân của N đối số một cách tự động. N có thể một hoặc nhiều số, có thể là dãy số liên tục hoặc không liên tục.

MỤC ĐÍCH

Tính toán phép nhân của một dãy số cho trước

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Giá trị số kết quả của phép nhân được cung cấp.

HÀM PRODUCT, TÍNH TÍCH CÁC SỐ, PHÉP NHÂN TỰ ĐỘNG NHIỀU SỐ

CÚ PHÁP

=PRODUCT (number1, [number2], …)

Trong đó:

  • number1,2,3… là các số cần tính phép nhân

THẬN TRỌNG

Các phép toán sau đều có cùng một kết quả:

  • =PRODUCT (A1:A5) = PRODUCT(A1,A2,A3,A4,A5)= A1*A2*A3*A4*A5

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Các đối Số này có thể được cung cấp riêng lẻ hoặc trong phạm vi hoặc mảng hoặc dãy số
  • PRODUCT có thể tính toán tối đa 255 đối số.
  • Chỉ các số trong mảng hoặc tham chiếu được nhân lên.
  • Các ô trống, giá trị logic và văn bản trong mảng hoặc tham chiếu phạm vi, dãy số được bỏ qua.

HÀM LIÊN QUAN

ABS Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).
 INT  Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất
MOD Lấy phần dư của một phép chia.
PRODUCT Tính tích các số
RAND Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
RANDBETWEEN Trả về một số ngẫu nhiên giữa một khoảng tùy chọn
ROUND Làm tròn một số theo sự chỉ định
ROUNDDOWN Làm tròn xuống một số theo sự chỉ định
ROUNDUP Làm tròn lên một số theo sự chỉ định
SUBTOTAL Tính toán cho một nhóm con trong một danh sách tùy theo phép tính được chỉ định
SUM Tính tổng các số
SUMIF Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định
SUMIFS Tính tổng các ô thỏa nhiều điều kiện chỉ định
SUMPRODUCT Tính tổng các tích của các phần tử trong các mảng dữ liệu
cach-truong-kiem-80-tr-ngay