Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm TEXT là một hàm excel phục vụ cho việc định dạng số thành một kiểu văn bản trong excel.  Ví dụ như một số thành ngày tháng, ngày tháng năm tiếng việt, tiếng anh, tiếng lào….

Với kiểu văn bản được chỉ định trước, Chúng ta có thể định dạng trong excel với format cell (Phím tắt: Ctrl + 1), mục Number.

Hiện tại với cách định dạng trong format cell đủ để cho chúng ta làm rất nhiều công việc rồi.

TÓM LƯỢC HÀM TEXT TRONG EXCEL

Hàm TEXT trả về một số theo định dạng số đã cho, dưới dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm TEXT để nhúng các số được định dạng bên trong văn bản.

MỤC ĐÍCH

Chuyển đổi một số (number) thành văn bản trong một định dạng số

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ KẾT QUẢ

Kiểu số hiển thị dưới dạng văn bản ở định dạng đã cho.

CÚ PHÁP

=TEXT (value, format_text)

= TEXT (giá trị, kiểu định dạng)

Trong đó:

VALUE/ giá trị – Số cần chuyển đổi.

FORMAT_TEXT – Định dạng số để sử dụng.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Hàm TEXT trả về một số được định dạng dưới dạng văn bản.
  • Hàm TEXT đặc biệt hữu ích khi bạn muốn nhúng một số bên trong văn bản với một định dạng nhất định.
  • Ví dụ: Từ số 43500 có thể định dạng hiển thị thành “Doanh số năm ngoái đã tăng hơn 43.500 đô la”, trong đó số 43500 đã được định dạng bằng ký hiệu tiền tệ và dấu phân cách hàng nghìn.

VÍ DỤ

Dưới đây là các ví dụ về hàm TEXT được sử dụng để định dạng giá trị trong cột A:

hàm text

THẬN TRỌNG

  • Hàm TEXT có thể được sử dụng với các định dạng số tùy chỉnh
  • Phần Format_text phải xuất hiện trong dấu ngoặc kép của hàm TEXT
  • Để xem các ví dụ về định dạng số có sẵn, hãy xem hộp thoại Định dạng ô. Bằng cách click vào thẻ HOME/ NUMBER hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + 1

MỘT VÀI KIỂU FORMAT_TEXT

hàm text

LIST HÀM VĂN BẢN HAY DÙNG

LEFT Tách lấy ký tự từ bên trái

LEN Đếm số ký tự trong một chuỗi

LOWER Viết thường cả chuỗi

MID Tách lấy 1 nhóm ký tự ở giữa văn bản

PROPER Viết hoa chữ cái đầu mỗi chữ

RIGHT Tách lấy ký tự từ bên phải

SEARCH Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con trong một chuỗi

SUBSTITUTE Thay thế chuỗi này bằng một chuỗi khác

TEXT Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định

TRIM Xóa tất cả những khoảng trắng vô nghĩa trong chuỗi văn bản

UPPER Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in hoa

cach-truong-kiem-80-tr-ngay