Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm Gammainv trong excel trả về giá trị nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma.Hàm được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất. Cú pháp hàm =GAMMAINV( probability, alpha, beta)

ĐỊNH NGHĨA HÀM GAMMAINV

Trả về giá trị nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma.

CÚ PHÁP HÀM

=GAMMAINV(probability,alpha,beta)

Trong đó

  • Probability: Xác suất gắn với phân bố gamma
  • Alpha: Một tham biến tới phân phối
  • Beta: Một tham biến tới phân phối. Nếu beta = 1, GAMMAINV trả về phân bố gamma chuẩn

Tất cả các tham số trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau đây, tìm nghịch đảo phân phối tích lũy gamma.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn, áp dụng công thức hàm Gammainv để tìm nghịch đảo phân phối tích lũy gamma.

+ Nhập công thức hàm tại ô C8

hàm gammainv

+ Kết quả hàm trả về tại ô C8 là 20.7332969

hàm gammainv

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm gammainv trong excel rồi. Trong khi sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu bất kỳ đối số nào là văn bản, GAMMAINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • GAMMAINV trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1.
  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm GAMMAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Hàm gammainv được ứng dụng nhiều trong thực tế trong việc nghiên cứu xác suất thống kê. Có thề dùng hàm này để nghiên cứu các biến số mà phân bố của chúng có thể là đối xứng lệch.

Ngoài ra bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhóm hàm xác suất thì tham gia khóa học excel 1 thầy 1 trò. Bạn có thể tham khảo thêm một số hàm xác suất trong nhóm hàm xác suất như:

BETADIST Giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BETAINV Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BINOMDIST Xác suất của những lần thử thành công của phân phối nhị phân.
CHIDIST Xác suất bên phải của phân phối bình phương.