Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm Gammaln trong excel trả về logarit tự nhiên của hàm gamma. Hàm được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất. Cú pháp =GAMMALN(x)….

ĐỊNH NGHĨA HÀM GAMMALN

Trả về logarit tự nhiên cùa hàm gamma.

CÚ PHÁP HÀM

=GAMMALN(x)

Trong đó:

  • X: Giá trị mà bạn muốn tính toán Gammaln

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Dựa vào bảng số liệu, tính logarit tự nhiên của hàm gamma.

Lời giải:

Dựa vào số liệu có sẵn tại bảng, áp dụng công thức hàm để tính giá trị logarit tự nhiên của hàm gamma.

+ Nhập công thức tại ô D6

hàm gammaln

+ Kết quả hàm trả về tại ô D6 là 3.17805383

hàm gammaln

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm Gammaln trong excel rồi. Trong quá trình sử dụng hàm cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu x không phải là số, GAMMALN trả về #VALUE! giá trị lỗi.
  • Nếu x ≤ 0, GAMMALN trả về #NUM! giá trị lỗi.
  • Số e được tăng lên sức mạnh GAMMALN (i), trong đó i là số nguyên, trả về kết quả tương tự như (i – 1)!.
  • GAMMALN được tính như sau:

hàm gammaln

Điều kiện:

hàm gammaln

Hàm được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất thống kê. Đơn vị bạn muốn nâng cao trình độ cho nhân sự, có thể tham khảo lớp Đào tạo excel doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hàm xác suất bạn có thể tham khảo:

BETADIST Giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BETAINV Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.
BINOMDIST Xác suất của những lần thử thành công của phân phối nhị phân.
CHIDIST Xác suất bên phải của phân phối bình phương.