Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm MOD và hàm INT là 2 hàm liên quan đến phép chia trong excel. MOD lấy số dư, trong khi hàm INT lấy phần nguyên chia hết.

Hai hàm có tác dụng đảo ngược lẫn nhau nhưng lại phụ trợ nhau rất nhiều.

TÓM LƯỢC Hàm MOD TRONG EXCEL

Hàm MOD trong excel lấy số dư trong phép toán chia excel. Ví dụ: 5 chia 4 dư 1, hàm MOD viết: MOD(5,4) = 1.

MỤC ĐÍCH

Tìm số dư của phép chia

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một số nguyên, số dương hay âm tùy thuộc việc cùng dấu với số chia

CÚ PHÁP

=MOD (number, divisor)

Trong đó:

  • number: Số sẽ chia, còn gọi là ước số
  • divisor: Số bị chia

VÍ DỤ

Bài toán: Tính số dư các phép toán theo bảng sau:

  • Công thức áp dụng =MOD(B4,C4)

hàm mod

  • Ứng dụng tính số dư dùng hàm INT

=number – divisor * INT(number/divisor))

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • MOD thường được thấy trong các công thức xử lý giá trị “mỗi thứ n”
  • Ứng dụng trong trích xuất thời gian từ một ngày
  • Ứng dụng trong việc định đạng có điều kiện condition formating
  • MOD luôn trả về một kết quả trong cùng dấu với ước số.
  • MOD sẽ trả về # DIV / 0! lỗi nếu số chia là 0

HÀM LIÊN QUAN

HÀM TOÁN HỌC

[ HAY DÙNG ]

ABS Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).
 INT  Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất
MOD Lấy phần dư của một phép chia.
PRODUCT Tính tích các số
RAND Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
RANDBETWEEN Trả về một số ngẫu nhiên giữa một khoảng tùy chọn
ROUND Làm tròn một số theo sự chỉ định
ROUNDDOWN Làm tròn xuống một số theo sự chỉ định
ROUNDUP Làm tròn lên một số theo sự chỉ định
SUBTOTAL Tính toán cho một nhóm con trong một danh sách tùy theo phép tính được chỉ định
SUM Tính tổng các số
SUMIF Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định
SUMIFS Tính tổng các ô thỏa nhiều điều kiện chỉ định
SUMPRODUCT Tính tổng các tích của các phần tử trong các mảng dữ liệu
cach-truong-kiem-80-tr-ngay