Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm CORREL trong excel trả về hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính, xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Cú pháp =CORREL(array1, array2)…

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm.

ĐỊNH NGHĨA HÀM CORREL

Trả về hệ số tương quan của hai phạm vi ô

CÚ PHÁP

=CORREL(array1, array2)

Trong đó:

 • Array1: Một phạm vi giá trị ô.
 • Array2:  Phạm vi của giá trị ô thứ hai.

Tất cả các đối số trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính hệ số tương quan của hai tập dữ liệu trong các cột B và C trong bảng dưới đây:

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn trong bảng, để tính hệ số tương quan của hai tập dữa liệu, xác định mối quan hệ giữa hai đặc tính. Sử dụng hàm CORREL để tính.

+ Nhập công thức tại ô C10

=CORREL(B6:B9, C6:C9)

hàm correl

+ Kết quả hàm trả về tại ô C10 là -0,873333765.

hàm correl

Như vậy bạn đã tính được hệ số tương quan của hai tập dữ liệu, xác định mối quan hệ giữa hai đăc tính trên excel rồi.  Trong quá trình sử dụng, cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Nếu một array hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên, các ô có giá trị bằng không được bao gồm.
 • Khi array1 và array2 có số điểm dữ liệu khác nhau, thì CORREL trả về lỗi #N/A.
 • Nếu một trong hai array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của các giá trị bằng 0, thì correl trả về #DIV/0! lỗi.
 • Giống như hệ số tương quan tương đối gần + 1 hoặc-1, nó cho biết độ tương quan tích cực (+ 1) hoặc tương quan (-1) giữa các mảng.
  • Độ tương quan tích cực có nghĩa là nếu các giá trị trong một mảng đang gia tăng.
  • Các giá trị trong các mảng khác cũng tăng lên.
  • Hệ số tương quan gần nhất là 0, cho biết không có hoặc tương quan yếu.
 • Phương trình cho hệ số tương quan là:

hàm correl

  • Trong đó 

Là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE (array1) và AVERAGE (array2).

Ngoài ra bạn có nhu cầu bổ sung thêm kiến thức về excel, có thể đăng ký học Excel online 1 thầy 1 trò.

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.