Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm LOGEST trong excel trả về một mảng các giá trị mô tả đường cong. Cú pháp =LOGEST(known_y’s, [known_x’s], [const], [stats]) ….

ĐỊNH NGHĨA HÀM LOGEST

Hàm trả về một mảng các giá trị mô tả đường cong.

CÚ PHÁP

=LOGEST(known_y’s, [known_x’s], [const], [stats])

Trong đó:

 • Known_y: Tập giá trị y mà bạn đã biết trong quan hệ y = b*m^x.
  • Nếu mảng known_y’s nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x’s được hiểu là một biến số riêng rẽ.
  • Nếu mảng known_y’s nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x’s được hiểu là một biến số riêng rẽ.
 • Known_x: Một tập giá trị x mà bạn có thể đã biết trong quan hệ y = b*m^x.
  • Đã known_x’s mảng có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số.
  • Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y’s và known_x’s có thể là các phạm vi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau.
  • Khi có nhiều biến số được dùng, thì known_y’s phải là một phạm vi ô cao một hàng hoặc rộng một cột (còn được biết đến với tên gọi là véc-tơ).
  • Nếu known_x’s được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,…} có cùng kích thước như known_y’s.
 • Const: Một giá trị lô-gic cho biết có bắt buộc hằng số b phải bằng 1 hay không.
  • Nếu hằng số là TRUE hoặc được bỏ qua, thì b được tính toán bình thường.
  • Nếu hằng số là FALSE, thì b được đặt bằng 1 và các giá trị m được làm cho phù hợp với y = m^x.
 • Stats: Giá trị lô-gic chỉ rõ có trả về các thống kê hồi quy bổ sung hay không.
  • Nếu stats là TRUE, thì hàm LOGEST trả về thống kê hồi quy bổ sung, vì vậy mảng trả về là {mn,mn-1,…,m1,b;sen,sen-1,…,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
  • Nếu stats là FALSE hoặc được bỏ qua, thì hàm LOGEST chỉ trả về hệ số m và hằng số b.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính giá trị với thống kê hồi quy bổ sung (tương ứng với stats = True và stats=False).

hàm logest

Cách làm:

Dựa vào bảng số liệu trên, áp dụng công thức hàm LOGEST để tính.

 • Stast = TRUE

+ Nhập công thức tại ô B12

+ Kết quả trả về tại ô B12 là 1.10760472

hàm logest

 • Stast = FALSE

+ Nhập công thức tại ô C12

+ Kết quả trả về tại ô C12 là 1.09458255

hàm logest

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm LOGEST để tính giá trị với thống kê hồi quy bổ sung trên excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề dưới đây, để tránh sai sót.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Đồ thị dữ liệu của bạn càng giống với đường cong hàm mũ, thì đường thẳng được tính toán càng phù hợp với dữ liệu của bạn. Giống như LINEST, LOGEST trả về những giá trị mô tả quan hệ giữa các giá trị.
 • Nhưng hàm LINEST làm cho một đường thẳng phù hợp với dữ liệu của bạn. Còn LOGEST làm cho một đường cong hàm mũ phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem LINEST.
 • Khi bạn chỉ có một biến độc lập x, bạn có thể tìm được các giá trị giao cắt y (b) trực tiếp bằng cách dùng công thức sau đây:
 • Đánh chặn Y (b):
  ChỈ mục (LOGEST (của known_y, known_x), 2)
 • Bạn có thể dùng phương trình y = b*m^x để dự đoán giá trị tương lai của y, nhưng Microsoft Excel cung cấp hàm GROWTH để làm điều này giúp bạn. Để biết thêm thông tin, mời bạn xem Hàm GROWTH.
 • Khi nhập một hằng số mảng, chẳng hạn như known_x’s, làm đối số, bạn hãy dùng dấu phẩy để phân tách các giá trị trong cùng một hàng và dùng dấu chấm phẩy để phân tách hàng. Ký tự phân tách có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết đặt vùng của bạn.
 • Bạn nên lưu ý rằng các giá trị y mà phương trình hồi quy dự đoán có thể không hợp lệ nếu chúng nằm ngoài phạm vi các giá trị y mà bạn dùng để xác định phương trình.

Tham khảo thêm: Nhóm hàm Tương quan và hồi quy tuyến tính

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.