Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm PEARSON trong excel trả về hệ số tương quan mô-men tích PEARSON  (r ). Một chỉ mục vô hướng trong phạm vi từ -1,0 tới 1,0 bao gồm cả -1,0 và 1,0. Phản ánh sự mở rộng của quan hệ tuyến tính giữa hai tập dữ liệu.

ĐỊNH NGHĨA HÀM PEARSON

Trả về hệ số tương quan mô-men tích PEARSON  (r ).

CÚ PHÁP

=PEARSON(array1, array2)

Trong đó:

  • Array1: Một tập các giá trị độc lập.
  • Array2: Một tập các giá trị phụ thuộc.

Tất cả các tham số trên đều bắt buộc phải có.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Các đối số phải là số hoặc tên, hằng số mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.
  • PEARSON trả về giá trị lỗi #N/A, khi array1 và array2 trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau.

Xem thêm: Xử lý bẫy lỗi #N/A như thế nào khi muốn trình bày đẹp

  • Công thức của hệ số tương quan mô-men tích Pearson (r ) là:

hàm pearson

  • Trong đó x và y là các mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính hệ số momen tích PEARSON (r ), của 2 tập dữ liệu sau:

Cách làm:

Dựa vào số liệu có sẵn trong bảng tính, áp dụng công thức để tính hệ số tích momen.

+ Nhập công thức tại ô C12

hàm pearson

+ Kết quả hàm trả về tại ô C12 là 0,87313769

hàm pearson

Như vậy bạn đã tính được hệ số tích momen trong excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh sai sót.

Ngoài ra bạn muốn nâng cao trình độ excel của bản thân, có thể tham khảo khóa Excel online 1 thầy 1 trò.

Tham khảo thêm: Nhóm Hàm Tương quan và hồi quy tuyến tính.

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.