Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm INTERCEPT trong excel được dùng để tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục Y và các giá trị cho trước. Cú pháp =INTERCEPT(known_y’s, known_x’s)….

Dùng hàm INTERCEPT khi bạn muốn xác định giá trị của biến số phụ thuộc khi biến số độc lập là 0 (không).

Ví dụ, bạn có thể dùng INTERCEPT để dự đoán điện trở của một kim loại tại 0°C. Khi các điểm dữ liệu của bạn được lấy ở nhiệt độ phòng và cao hơn.

ĐỊNH NGHĨA HÀM INTERCEPT

Tính toán điểm mà tại đó một đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x và giá trị y hiện có.

CÚ PHÁP

=INTERCEPT(known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

 • Known_y’s    Bắt buộc. Tập hợp phụ thuộc các quan trắc hoặc dữ liệu.
 • Known_x’s    Bắt buộc. Tập hợp độc lập các quan trắc hoặc dữ liệu.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.
 • Nếu known_y’s và known_x’s có chứa số điểm dữ liệu khác nhau hoặc không chứa điểm dữ liệu nào, INTERCEPT trả về giá trị lỗi #N/A.
 • Phương trình cho giao cắt của đường hồi quy, a, là:

Trong đó độ dốc, b, được tính toán là:

Và trong đó x và y là các mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s).

 • Thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm INTERCEPT và SLOPE khác với thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm LINEST. Sự khác nhau giữa các thuật toán này có thể dẫn đến các kết quả khác nhau.
  • Ví dụ, nếu các điểm giá trị của đối số known_y’s là 0 và các điểm dữ liệu của đối số known_x’s là 1:
  • INTERCEPT và SLOPE trả về lỗi #DIV/0! . Thuật toán INTERCEPT và SLOPE được thiết kế để tìm một và chỉ một câu trả lời và trong trường hợp này có nhiều câu trả lời.
 • Hàm LINEST trả về giá trị 0. Thuật toán LINEST được thiết kế để trả về kết quả hợp lý của dữ liệu cộng tuyến và trong trường hợp này có thể tìm thấy ít nhất một câu trả lời.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tìm điểm mà tại đó 1 đường thẳng sẽ cắt trục y với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

hàm intercept

Cách làm:

Để tìm điểm mà đường thẳng sẽ cắt trục y,  áp dụng công thức hàm INTERCEPT

+ Nhập công thức tại ô C11

hàm intercept

+ Kết quả trả về tại ô C11 là 6.633802817.

hàm intercept

Như vậy bạn đã tính được điểm mà đường thẳng sẽ cắt trục y rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh sai sót.

Bạn muốn nâng cao trình độ excel cho bản thân, có thể đăng ký khóa học Excel online 1 thầy 1 trò.

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay