Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm LINEST trả về các giá trị thống kê cho một đường, bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Cú pháp =LINEST(known_y’s, [known_x’s], [const], [stats])…..

Bài viết sau đây, sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng !!!!

ĐỊNH NGHĨA HÀM LINEST

Trả về các giá trị thống kê cho một đường, bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Để tính toán đường thẳng phù hợp nhất với dữ liệu của bạn, rồi trả về một mảng mô tả đường thẳng đó.

CÚ PHÁP

=LINEST(known_y’s, [known_x’s], [const], [stats])

Trong đó:

 • Known_y’sBắt buộc. Tập giá trị y mà bạn đã biết trong quan hệ y = mx + b.
 • Known_x’sTùy chọn. Tập giá trị x mà bạn có thể đã biết trong quan hệ y = mx + b.
 • ConstTùy chọn. Một giá trị lô-gic chỉ rõ có bắt buộc hằng số b phải bằng 0 hay không.
 • StatsTùy chọn. Giá trị lô-gic chỉ rõ có trả về các thống kê hồi quy bổ sung hay không.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Known_y’s:
  • Nếu phạm vi của known_y’s nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x’s được hiểu là một biến số riêng rẽ.
  • Nếu phạm vi của known_y’s nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x’s được hiểu là một biến số riêng rẽ.
 • Known_x’s:
  • Phạm vi của known_x’s có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số.
  • Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y’s và known_x’s có thể là các phạm vi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau.
  • Nếu dùng nhiều biến số, thì known_y’s phải là một véc-tơ (có nghĩa là một phạm vi cao một hàng và rộng một cột).
  • Khi known_x’s được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,…} có cùng kích thước như known_y’s.
 • Const:
  • TRUE = Consthoặc được bỏ qua, thì b được tính toán bình thường.
  • FALSE = Const thì b được đặt bằng 0 và giá trị m được điều chỉnh để phù hợp với y = mx.
 • Stats:
  • Nếu thống kê là true, thì LINEST trả về thống kê hồi quy bổ sung. Kết quả là mảng trả về là {MN, MN-1,…, M1, b; sen, sen-1,…, SE1, Seb; r2, Sey; F, DF; ssreg, ssresid}.
  • Khi Stats = FALSE hoặc được bỏ qua, thì LINEST chỉ trả về hệ số m và hằng số b.

Phương trình của đường thẳng là:

  • y = mx + b
  • Hoặc
  • y = m1x1 + m2x2 + … + b
 • Khi chỉ có một biến độc lập -> sử dụng công thức:
 • Độ dốc: 

=INDEX(LINEST(known_y’s,known_x’s),1)

 • Giao cắt Y:

=INDEX(LINEST(known_y’s,known_x’s),2)

  • Dùng dấu phẩy phân cách giữa các giá trị trong cùng 1 hàng.
  • Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa các hàng với nhau.
 • – Khi có một số biến độc lập -> sử dụng công thức:

  • Trong đó:  x = AVERAGE(known x’s) và y = AVERAGE(known_y’s).

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính độ dốc Y và giao cắt Y của đường thẳng với các giá trị X và Y đã biết dưới bảng sau:

Cách làm:

Dựa vào những số liệu thực tế có trong bảng, áp dụng công thức hàm LINEST để tính:

Độ dốc:

+ Nhập công thức tại ô C12

 =LINEST(B6:B11, C6:C11, TRUE)

hàm linest

+ Kết quả trả về tại ô C12 là: 0.727941176

hàm linest

Giao cắt Y của đường thẳng.:

+ Nhập công thức tại ô C13:

=LINEST(B6:B11, C6:C11, FALSE)

+ Kết quả trả về tại ô C13 là 0.442659105

hàm linest

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm LINEST để tính được độ dốc và giao cắt Y của đường thẳng rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh sai sót.

Đơn vị bạn, có nhu cầu nâng cao trình độ excel cho nhân sự, có thể tham khảo lớp Đào tạo excel cho Doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.

XEM THÊM TỪ ĐIỂN HÀM EXCEL VỚI HƠN 200 HÀM LỚN NHỎ: tại đây

cach-truong-kiem-80-tr-ngay