Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm FORECAST trong excel được dùng để dự đoán một giá trị tương lai. Bằng cách sử dụng các giá trị hiện có theo phương pháp hồi quy tuyến tính. Cú pháp =FORECSAT(x, known_y’s, known_x’s)….

Cùng nhau theo dõi bài viết dưới đây về cách sử dụng hàm nhé   ^_^

ĐỊNH NGHĨA HÀM FORECAST

Được dùng để dự đoán một giá trị tương lai. Bằng cách sử dụng các giá trị hiện có theo phương pháp hồi quy tuyến tính.

CÚ PHÁP

=FORECAST(x, known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

  • X: Giá trị x được sử dụng để dự đoán giá trị y
  • Known_y’s: Giá trị y đã biết để dự đoán giá trị y
  • Known_x’s: Các giá trị x đã biết để dự đoán giá trị y

Tất cả các tham số trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Dự đoán giá trị Y, dựa vào bảng số liệu sau:

Cách làm:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn, với giá trị X bằng 10, để tính giá trị Y. Áp dụng công thức hàm FORECAST.

+ Nhập công thức tại ô C12

=FORECAST(10, B6:B10, C6:C10)

hàm forecast

+ Kết quả trả về tại ô C12 là 8.255813953

hàm forecast

Thay đổi một số giá trị để kiểm tra xem có bị lỗi không. Nếu kết quả trả về các lỗi như : #VALUE!, #N/A, #DIV/0!. Thì cần lưu ý một số vấn đề sau trong quá trình sử dụng nhé:

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Nếu x không phải là số, FORECAST trả về #VALUE! .
  • FORECAST trả về giá trị lỗi #N/A, khi known_y hoặc known_x là trống hoặc một có nhiều điểm dữ liệu hơn.
  • Nếu phương sai của known_x bằng 0, thì FORECAST trả về #DIV/0! .
  • Phương trình FORECAST là y=a + bx,

Trong đó:

Và trong đó x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE (known_x’s) và AVERAGE (known y’s).

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm dự đoán một giá trị tương lai dựa trên một giá trị cho trước. Đơn vị bạn muốn nâng cao trình độ về excel, có thể tham khảo khóa Đạo tạo Excel Doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: +200 Hàm Excel

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.