Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm SLOPE trong excel, tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các tập dữ liệu. Cú pháp =SLOPE(known_y’s, known_x’s)…

ĐỊNH NGHĨA HÀM SLOPE

Trả về hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các tập dữ liệu.

CÚ PHÁP

=SLOPE(known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

  • Known_y’s: Mảng hoặc phạm vi ô gồm các điểm dữ liệu độc lập dạng số.
  • Known_x’s: Bộ điểm dữ liệu độc lập.

Tất cả tham số trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các dữ liệu trong bảng sau:

hàm slope

Cách làm:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn, để tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính, áp dụng công thức hàm SLOPE.

+ Nhập công thức tại ô C12

hàm slope

+ Kết quả trả về tại ô C12 là 0.746753247

hàm slope

Như vậy bạn đã tính được hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính rồi. Bạn có thể thay đổi một số dữ liệu trong bảng, xem có ra kết quả lỗi hay không.

Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau, để tránh không ra kết quả, hay kết quả bị sai:

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua.
  • SLOPE = #N/A -> Khi known_y’s và known_x’s trống hoặc có số điểm dữ liệu khác nhau.
  • Phương trình cho độ dốc của đường hồi quy là:

    • Trong đó x và y là các trung độ mẫu VERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s).

Nếu như bạn muốn nâng cao trình độ excel của bản thân, có thể đăng ký khóa học Excel online 1 thầy 1 trò.

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.

 

TAI FILE EXCEL