Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm STEYX trong excel, trả về sai số chuẩn của giá trị dự đoán y đối với mỗi giá trị x trong hồi quy. Cú pháp =STEYX(known_y’s, known_x’s)………

ĐỊNH NGHĨA HÀM STEYX

Trả về sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy. Sai số chuẩn là số đo lượng sai số trong dự đoán y cho một giá trị x riêng lẻ.

CÚ PHÁP

=STEYX(known_y’s, known_x’s)

Trong đó

 • Known_y’s: Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu phụ thuộc.
 • Known_x’s: Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập.

Tất cả tham số trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tính sai số chuẩn của giá trị dự đoán y đối với mỗi giá trị x trong hồi quy.

hàm steyx

Cách làm:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, áp dụng công thức hàm STEYX đế tính sai số chuẩn của giá trị dự đoán.

+ Nhập công thức tại ô C12

hàm steyx

+ Kết quả trả về tại ô C12 là 3,264578778

hàm steyx

Như vậy bạn đã tính được sai số chuẩn của giá trị dự đoán y đối với mỗi giá trị x trong hồi quy. Trong quá trinh sử dụng, cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.
 • Nếu một đối số tham chiếu, mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản, ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua.
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.
 • Nếu known_y’s và known_x’s có số điểm dữ liệu khác nhau, STEYX trả về giá trị lỗi #N/A.
 • Nếu known_y’s và known_x’s trống hoặc có ít hơn ba điểm dữ liệu, STEYX trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
 • Phương trình cho sai số chuẩn của giá trị y dự đoán là:

  • Trong đó x và y là các trung độ mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s) và n là cỡ mẫu.

Đơn vị, doanh nghiệp bạn, muốn nâng cao trình độ excel cho nhân sự. Có thể tham khảo Đào tạo excel cho Doanh nghiệp.

HÀM VỀ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CORREL Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính
COVAR Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó
FORECAST Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính
GROWTH Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
INTERCEPT Tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục y bằng cách sử dụng các trị x và y cho trước
LINEST Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu
LOGEST Dùng trong phân tích hồi quy.
PEARSON Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r)
RSQ Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r)
SLOPE Tính hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điềm dữ liệu
STEYX Trả về sai số chuẩn của trị dự đoán y đối với mỗi trị x trong hồi quy.

 

cach-truong-kiem-80-tr-ngay